Kvalitetsuppdraget

I Acedus unika kvalitetssäkringsprocess samverkar lärare, lärarutbildare, lärarstudenter, doktorander och forskare. Syftet med denna samverkan är att kvalitetssäkra och sprida undervisningsaktiviteter och undervisningsmaterial. 

Kvalitetssäkringsteamet

 

Steg i Acedus kvalitetssäkring:

1. Lektion skapas

Lärares vetenskapliga kunskaper och beprövad erfarenhet utför det första steget i kvalitetsäkringsprocessen.

2. Lektion läggs in

Läraren fyller i ett försättsblad, där bl.a. koppling till styrdokument anges liksom referenser och/eller inspirationskällor.

3. Responser av kvalitetsteam

Lektionen läses av ett team bestående av forskare och personer som representerar systematiserad beprövad erfarenhet. Teamet ger förslag till förbättringar.

4. Lärares responser

Lärare som använt materialet ombeds fylla i ett responsformulär. Lärarens bedömning bygger således på praktisk prövning. Formuläret genererar information som kan användas vid en eventuell revidering av lektionen.

5. Forskning

Forskning kan genomföras på en publicerad lektion, och forskningsresultaten kan i sin tur användas vid en eventuell ytterligare revidering av lektionen.

Acedus kvalitetssäkringsprocess innefattar således tre centrala komponenter. Den första centrala komponenten är vetenskaplig förankring. I valet av undervisningsinnehåll spelar ämneskunskap en avgörande roll och vid valet av undervisningsupplägg och genomförande är exempelvis didaktiska kunskaper av högsta vikt. En andra central komponent utgörs av kunskaper i undervisningsmetodik och annan systematiserad beprövad erfarenhet – viktig vid planering och genomförande av undervisning. Den tredje komponenten i kvalitetssäkringen är praktisk prövning. På samma sätt som när medicin testas är det först när lärare har provat ett lektionsmaterial som man någorlunda säkert kan veta om det har den effekt som avses. Det unika med Acedus kvalitetssäkringsprocess är att alla tre komponenterna inbegrips, vilket borgar för hög kvalitet.