Om Acedu

Acedu vänder sig till såväl enskilda lärare, pedagoger, lärarstudenter etc. som till skolor och huvudmän. Acedu erbjuder kvalitetssäkring av undervisningsmaterial genom kommentarer av våra kvalitetsteam på det material som laddats upp.  Dessutom kan varje medlem använda dokumentationen som sker på Min sida för att skapa ett objektivt meritbevis.

Metodbild

Skolor och huvudmän kan exempelvis använda Acedu för att lägga upp fortbildningsdagar och workshops ämnade till att utveckla och kvalitetssäkra undervisning. Här kan Acedus lektioner utgöra en inspirationskälla för utvecklingsarbetet. Genom att skicka in produkterna av arbetet till Acedu får man dessutom tillgång till en unik kvalitetssäkring. 

Acedus lektionsplaneringar är väl lämpade att använda i fortbildningskurser och kurser inom lärarutbildning eftersom de är kvalitetsgranskade. Om dessa kurser innehåller moment där exempelvis utveckling av lektionsplaneringar ingår, är det naturligt att dessa skickas in till Acedu för att få kvalificerade responser av forskare, lärarutbildare och lärare.

Grundare

Grundarna av Acedu – Lena Molin och Leif Östman – har dels en gedigen forskarbakgrund inom didaktik, pedagogik och utbildningsfrågor, dels stor erfarenhet av skolutveckling och kvalitetssäkring av utbildning i Sverige och utomlands. Acedu har byggts upp i samarbete med Uppsala universitets Utveckling AB. 

Lena Molin

Lena Molin är lärare med behörighet att undervisa från lågstadiet till gymnasiet (geografi, historia och samhällskunskap) och har undervisningserfarenhet från grundskola, gymnasieskola, komvux, grundvux, uppdragsutbildning samt olika ledarskapsuppdrag inom utbildningssektorn. Rekryterades till Högskolan
i Örebro där hon blev ansvarig för kulturgeografiämnet samt arbetade med internationaliseringsfrågor. Molin disputerade vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet och har sedan doktorandstudierna varit verksam vid universitetet i Uppsala där hon bl.a. ansvarat för gymnasielärarprogrammet, utvecklat masterprogram, ämnesdidaktiska kurser, VFU-material och forskarskola i geografi. Molin har ett stort kontaktnät inom geografididaktik såväl nationellt som internationellt och är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, kommittén för geografi. Molin arbetar idag med forskning, undervisning och handledning samt är projektledare för nationella prov i geografi för åk 6 och 9. Hon är läromedelsförfattare och ansvarade för kursplanen i samhällskunskap (2000), kursplanen i geografi för grundskolan (Lgr 11), ämnesplanen i geografi för gymnasieskolan (Gy 11) och gymnasiesärskolans ämnesplan i geografi (GySär 2012).

Leif Östman

Leif Östman har en bakgrund som lärare i biologi, geografi och kemi på grundskolan och gick lärarutbildningen vid Uppsala universitet. Han var med från starten av Centrum för didaktik (1987) vid nämnda universitet och har sedan dess varit drivande i utvecklingen av Uppsala universitets didaktiska forskning. Östman är professor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och leder den internationellt uppmärksammade forskargruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses). I SMED ingår ca 30 aktiva forskare och doktorander och forskningen är didaktisk. Östman är medlem i svenska Unescorådet och leder den enda forskarskolan i världen med fokus på utbildning för hållbar utveckling. I övrigt kan nämnas att Östman har deltagit i kursplanearbete, varit vetenskapligt ansvarig och projektledare för Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling och en av Sveriges största forsknings- och utvecklingsprojekt inom No-utbildning, författat fortbildningsmaterial och läromedel för lärare, arbetat i skolutvecklingsprojekt under ett stort antal år i bl.a. Mongoliet, Kina, Indonesien och Indien samt har utbildat lärare, skolledare etc. från de flesta länder i Asien och Afrika i miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling.